GIỚI THIỆU

     VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
     Viện Nghiên cứu và Phát triển - Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - Institute of Research and Development on Home Affairs - INRAD được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập số 593/QĐ-BNV ngày 4/7/2012. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học và đào tạo phục vụ cho sự phát triển của nền hành chính công Việt Nam.
I. Nhiệm vụ
     - Nghiên cứu những vấn đề quan trọng giúp cho Trường Đại học Nội vụ trở thành một trường hàng đầu Việt Nam về hành chính công vụ
     - Nghiên cứu các vấn đề cơ bản và cấp bách, có tính chiến lược của ngành hành chính công vụ nhằm cung cấp cho Đảng và Chính phủ các sản phẩm có uy tín, có tầm ảnh hưởng và có sức lan tỏa để đưa quyết sách liên quan đến hành chính công.
     - Đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho nền hành chính công Việt Nam nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của công cuộc cải cách hành chính và công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
     - Tìm kiếm nguồn lực phục vụ cho phát triển trường Đại học Nội vụ Hà Nội
II. Tầm nhìn
     Đến năm 2020, trở thành đơn vị xuất sắc tại Việt Nam và khu vực về nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực hành chính công
III. Khẩu hiệu: Hội tụ và tỏa sáng
IV. Giá trị cốt lõi
     - Đam mê và sáng tạo
     - Đoàn kết tập thể và tôn trọng cá nhân
     - Khuyến khích và trọng dụng nhân tài
V. Mục tiêu (2020)
     - Trở thành đối tác có uy tín quốc tế về nghiên cứu và đào tạo
     - Mỗi năm xuất bản từ 3 đến 5 bài báo quốc tế
     - Mỗi năm xuất bản 1 ấn phẩm báo cáo về hành chính công
     - Xuất bản mỗi năm 2 cuốn sách về quản lý công
     - Mở 2 chương trình đào tạo đại học liên kết quốc tế, 3 chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế và 1 chương trình Tiến sĩ
     - Thành lập 3 trung tâm nghiên cứu trọng điểm về hành chính công
     - Xuất bản ấn phẩm quốc tế hàng quý
VI. Lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu
     - Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công
     - Tổ chức Nhà nước
     - Chính quyền địa phương
     - Cải cách hành chính công