Thông báo về việc công nhận đạt Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương B1 cho sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy

 Thông báo về việc công nhận đạt Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương B1 cho sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy
Nguồn: truongnoivu.edu.vn
 
 
 
 
 
 

0 lượt đọc 03/10/2020