NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ DỰ ÁN ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ĐẢM BẢO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ DỰ ÁN

ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ĐẢM BẢO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

 

          Sáng ngày 24/10/2019 tại phòng họp 1403, tầng 14, trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra buổi họp nghiệm thu cấp cơ sở dự án "Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo sự hài lòng của người dân" do PGS.TS Nguyễn Minh Phương làm chủ nhiệm, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị tổ chức chủ trì thực hiện.

           Mở đầu buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Huyền Hạnh - Thư ký - Ủy viên Hội đồng - Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bội Nội vụ đọc Quyết định số số 156/QĐ-VKH ngày 08/10/2019 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Dự án khảo sát cấp bộ. Hội đồng nghiệm thu bao gồm 7 thành viên trong đó TS. Nguyễn Ngọc Vân - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng; 02 Phản biên là TS. Đinh Duy Hòa - Nguyên Vụ trưởng, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ và PGS.TS Lê Chi Mai - Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ và 04 Ủy viên gồm: TS. Dương Quang Tung - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; TS. Dương Thanh Mai - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp, ThS. Phan Trung Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ và TS. Nguyễn Huyền Hạnh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm Ủy viên-Thư ký. Về phía tổ chức chủ trì thực hiện có đại diện gồm: PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội, TS. Phạm Thị Vân - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và các đồng chí chuyên viên Viện Nghiên cứu và Phát triển cùng các đồng chí lãnh đạo, viên chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

          Chủ tịch hội đồng TS. Nguyễn Ngọc Vân đưa ra những yêu cầu đối với các thành viên của hội đồng nghiệm thu và nhiệm vụ của chủ nhiệm cũng như cơ quan tổ chức chủ trì thực hiện.

          Đại diện tổ chức chủ trì thực hiện Dự án PGS.TS Nguyễn Minh Phương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Dự án. Phó giáo sư, tiến sĩ đã nêu lên mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án đồng thời báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện của Dự án được thể hiện qua ba chương gồm: Chương 1: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm nước ngoài về cung ứng dịch vụ hành chính công của chính quyền cấp xã; Chương 2: Thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã đáp ứng sự hài lòng của người dân và Chương 3: Đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại UBND cấp xã đáp ứng sự hài lòng của người dân, trong đó kiến nghị của cơ quan thực hiện dự án gồm: Tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân và cán bộ, công chức cấp xã về bản chất, nội dung, phương pháp cung ứng dịch vụ công của UBND cấp xã; Tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến cung ứng dịch vụ hành chính công tại UBND cấp xã; Nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước và của cán bộ, công chức đối với người dân, tổ chức; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công cấp xã; Tiếp tục thực hiện đại hóa công sở, tăng cường trang thiết bị vật chất, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử ở cấp xã; Tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả, quản trị hiện đại; Tiếp tục nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực trạng cung ứng dịch vụ công của UBND cấp xã; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công cấp xã.

            Về nhận xét phản biện của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đa số các thành viên đều đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài, tuy nhiên vẫn còn một vài chỗ cần chỉnh sửa bổ sung để Dự án hoàn thiện và đạt được yêu cầu trước khi nghiệm thu chính thức.

          Kết thúc buổi họp nghiệm thu, TS. Nguyễn Ngọc Vân tổng kết các ý kiến góp ý đối với Dự án, chỉ ra những yêu cầu đối với đơn vị tổ chức chủ trì Dự án cần chỉnh sửa, bổ sung để Dự án đạt kết quả tốt nhất. Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá và kết luận: Dự án đủ điều kiện nghiệm thu cấp Bộ cần phải chỉnh sửa.

HÌNH ẢNH BUỔI NGHIỆM THU


0 lượt đọc 05/11/2019