Nghiệm thu đề tài cấp nhà nước

 NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP QUỐC GIA
"NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ"
 
Chiều ngày 25/1/2019 tại phòng họp 407 Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế" mã số KX.01/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia "Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội" do Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chủ trì và PGS.TS Triệu Văn Cường chủ nhiệm.
Thông qua việc làm rõ cơ sở lý luận đổi mới, nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC ở Việt Nam trong HNQT; đánh giá thực trạng trình độ, năng lực đội ngũ CBCC và thực trạng chất lượng ĐTBD CBCC ở Việt Nam; phân tích những nhân tố tác động đến nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC; đánh giá nhu cầu ĐTBD CBCC và xác định những vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC trong HNQT; tổng hợp kinh nghiệm nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC của một số nước trên thế giới và rút ra bài học đối với Việt Nam; làm rõ bối cảnh, đặc điểm của quá trình HNQT, từ đó phân tích các yêu cầu đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC trong điều kiện HNQT; dự báo, đề xuất mô hình và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả ĐTBD CBCC ở Việt Nam trong HNQT. 
Đề tài đã cung cấp luận cứ khoa học, đề xuất mô hình và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ CBCC hướng đến chuyên nghiệp hóa, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu HNQT. Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài bố cục gồm ba chương. Trong đó, chương 1. Cơ sở lý luận đổi mới, nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC ở nước ta đáp ứng yêu cầu HNQT đã nêu lên khái niệm, đặc điểm và vai trò của ĐTBD CBCC trọng hội nhập quốc tế, một số mô hình hiện đại về ĐTBD CBCC; các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng ĐTBD CBCC trong điều kiện HNQT như: Thể chế, chính sách ĐTBD CBCC; công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ĐTBD; nhận thức của CBCC và đơn vị quản lý, sử dụng CBCC; nội dung, chương trình ĐTBD; cơ sở vật chất phục vụ ĐTBD; kinh phí cho hoạt động ĐTBD; nguồn nhân lực của các cơ sở ĐTBD; môi trường ĐTBD; thể chế quản lý CBCC. Đánh giá chất lượng ĐTBD CBCC hay tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC. Chương 2. Cơ sở thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC ở nước ta trong HNQT trong đó nêu ra thực trạng quy định của Đảng và Nhà nước về ĐTBD CBCC; thực trạng chất lượng ĐTBD CBCC ở nước ta hiện nay; đánh giá chung về chất lượng ĐTBD CBCC hay kinh nghiệm nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC của một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam. Từ đó chương 3 nêu ra quan điểm và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC ở nước ta đáp ứng yêu cầu HNQT những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; những tác động của HNQT và yêu cầu mới, nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC; quan điểm đổi mới, nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC đáp ứng yêu cầu HNQT và các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC đáp ứng yêu cầu HNQT. 
Mở đầu, buổi báo cáo    đọc Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế" gồm 9 thành viên trong đó cử PGS.TS. Đoàn Minh Huấn làm Chủ tịch hội đồng, GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển làm Phó Chủ tịch hội đồng.
PGS.TS. Đoàn Minh Huấn chủ trì, phát biểu và nêu ra những yêu cầu đối với chủ nhiệm đề tài cũng như các thành viên hội đồng.
Báo cáo kết quả đạt được của đề tài trước hội đồng nghiệm thu, thay mặt chủ nhiệm đề tài, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo những sản phẩm chính của đề tài bao gồm: 
CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC (DẠNG 1):
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài;
- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài;
- Báo cáo kiến nghị của đề tài;
- Báo cáo đề xuất mô hình đổi mới ĐTBD CBCC đáp ứng yêu cầu HNQT;
- Báo cáo điều tra khảo sát xã hội học;
Báo cáo kết quả nghiên cứu kinh nghiệm về ĐTBD công chức tại Thụy Điển;
CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC (DẠNG 2):
 10 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học
 02 sách tham khảo
 01 Tài liệu giảng dạy
 Tham gia đào tạo 5 học viên cao học; 02 nghiên cứu sinh
 Xác nhận sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài
Sau đó, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Triệu Văn Cường báo cáo những điểm mới của đề tài trước hội đồng.
 
Về phía hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài, người nhận xét đánh giá đầu tiên là TS. Vũ Trường Sơn, Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên phản biện nhận xét đánh giá những kết quả đạt được của đề tài.
 
PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện đề tài.
PGS.TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ, Ủy viện đánh giá nhận xét đề tài.
 
TS. Cao Minh Công, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy viên nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của đề tài.
TS. Nguyễn Văn Cương, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp, Ủy viên nhận xét đánh giá những kết quả đạt được của đề tài.
PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà, Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên nhận xét, đánh giá những kết quả đạt được của đề tài.
 
 
PGS.TS. Vũ Thanh Sơn, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên hội đồng nhận xét và đánh giá về những kết quả đạt được của đề tài. 
Sau phần nhần xét, đánh giá của các thành viên, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã họp riêng đánh giá và bỏ phiếu thống nhất thông qua, đề tài đã đạt được những yêu cầu của Chương trình khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. 
Kết quả xếp loại cả 9/9 thành viên đều đánh giá đề tài đạt loại "Xuất sắc".
Kết thúc buổi nghiệm thu, PGS.TS. Triệu Văn Cường phát biểu chân thành cảm ơn những ý kiến nhận xét, đánh giá của Hội đồng khoa học đồng thời sẽ chỉnh sửa đề tài theo góp ý của hội đồng và nộp sản phẩm cuối cùng đúng thời hạn theo như quy định. 
Buổi họp nghiệm thu kết thúc vào 17 giờ 00 phút cùng ngày.
Tin, ảnh: Xuân Diện.
 

0 lượt đọc 30/01/2019