Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay”

 Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay”
 
Ngày 07/12/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay” do TS. Trần Thị Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.
Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước làm Chủ tịch.
PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn chủ trì buổi họp nghiệm thu
Tại buổi nghiệm thu, TS. Trần Thị Hạnh thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, tốt về chất lượng luôn được Đảng và nhà nước quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước. Trong thời gian qua, mặc dù đạo đức công vụ của cán bộ công chức luôn được chú trọng và đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác này còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần được xem xét, đánh giá về hệ thống văn bản, quá trình thực thi công vụ, kết quả thực hiện và sự hài lòng của người dân. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Cơ sở khoa học nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay” là rất cần thiết, đảm bảo tính thiết thực, thời sự, vừa có tính lý luận lại vừa có thể áp dụng được vào thực tế.
TS. Trần Thị Hạnh báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài
Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, về cơ bản kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về đạo đức công vụ và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã khảo sát, đánh giá thực trạng đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Đồng thời, giới thiệu kinh nghiệm nâng cao đạo đức công vụ của công chức ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa và đánh giá thực trạng các quy định hiện hành về đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta, từ đó chỉ ra những ưu điểm và hạn chế cũng như chỉ ra các nguyên nhân chủ quan và khách quan của những hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm, giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay.
TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện KHTCNN nhận xét cho Đề tài
Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng lưu ý chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần chỉnh lại theo hướng lược bớt những tài liệu không liên quan đến Đề tài; cần làm rõ hơn mối quan hệ giữa "đạo đức công vụ" và "pháp luật điều chỉnh hành vi của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ"; tên chương 2 và tên một số mục trong chương cần chỉnh sửa lại cho chuẩn xác. Ngoài ra cần rà soát lại các lỗi chính tả,…
Chủ nhiệm Đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng
Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài được thực hiện nghiêm túc, kết cấu hợp lý, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn góp phần vào việc nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, để Đề tài được hoàn thiện hơn, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.
Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.
Nguồn: isos.gov.vn

0 lượt đọc 14/12/2018