Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ "Cơ sở khoa học nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay"

HỌP NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ “CƠ SỞ KHOA HỌC NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

      Chiều ngày, 19/11/2018 tại phòng họp 1403, tầng 14 trụ sở Bộ Nội vụ đã diễn ra buổi họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ “Cơ sở khoa học nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay” do TS. Trần Thị Hạnh làm chủ nhiệm.
      Mở đầu buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bội Nội vụ đọc Quyết định số 174/QĐ-VKH ngày 07/11/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Hội đồng nghiệm thu bao gồm 7 thành viên trong đó TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Thang Văn Phúc đưa ra những yêu cầu đối với các thành viên của hội đồng và nhiệm vụ của chủ nhiệm Đề tài.
      Báo cáo kết quả đạt được của Đề tài, TS. Trần Thị Hạnh đã nêu tóm tắt những nội dung chính của Đề tài với bố cục ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; Chương 2: Cơ sở thực tiễn nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay.
Đề tài đã chỉ ra các quan điểm về nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức như:
      - Quán triệt đường lối của Đảng về xây dựng đội ngũ CBCC trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại
      - Gắn với xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về ĐĐCV
      - Thực hiện đồng bộ với đổi mới các khâu của chế độ công vụ ở nước ta hiện nay
      - Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí; đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị     
      - Bảo đảm được tính kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức truyền thống và tiếp thu có chọn lọc những giá trị ĐĐCV hiện đại của các nước trên thế giới
      Giải pháp nâng cao ĐĐCVcủa cán bộ, công chức:
      - Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ĐĐCV
      - Nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý về ĐĐCV; xây dựng Bộ Quy tắc ĐĐCV    
      - Hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội để CBCC có điều kiện phát huy ĐĐCV
      - Hoàn thiện cơ chế quản lý CBCC nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi phạm ĐĐCV
      - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm ĐĐCV
      - Tăng cường công tác giáo dục ĐĐCV nhằm hình thành các chuẩn mực ĐĐCV của người CBCC
      - Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội, phương tiện thông tin đại chúng trong giám sát việc thực hiện ĐĐCV của CBCC
      - Cải cách hệ thống tiền lương, tiền thưởng và đãi ngộ vật chất, tinh thần đối với đội ngũ CBCC
      Để thực hiện tốt các giải pháp trên thì cần phải có các điều kiện để thực hiện giải pháp như:
      - Đẩy mạnh CCHC nhà nước; Hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội; Bảo đảm công khai, minh bạch; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.
      - Đổi mới chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ hưu trí đối với CBCC; thực hiện chế độ dưỡng liêm đối với CBCC
      - Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong  kiểm tra, giám sát thực hiện ĐĐCVcủa CBCC
      - Tạo cơ chế giám sát của người dân đối với ĐĐCV của CBCC.
      Về nhân xét phản biện của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đa số các thành viên đều đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài, tuy còn một vài chỗ cần chỉnh sửa bổ sung để Đề tài hoàn thiện hơn và đạt được yêu cầu trước khi nghiệm thu chính thức.
      Kết thúc buổi họp nghiệm thu, TS. Thang Văn Phúc tổng kết các ý kiến góp ý đối với Đề tài, chỉ ra những yêu cầu đối với chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung để đề tài đạt kết quả tốt nhất; sau đó, hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu thông qua Đề tài đạt yêu cầu chất lượng ở hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.
MỘT VÀI HÌNH ẢNH BUỔI NGHIỆM THU
Quang cảnh buổi nghiệm thu
Phản biện 1 - PGS. TS Phạm Hồng Thái, Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét phản biện
Phản biện 2 - TS. Đinh Duy Hòa, Nguyên Vụ trưởng, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện
 

0 lượt đọc 23/11/2018