Nghiệm thu Dự án: “Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước”

 Nghiệm thu Dự án: “Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước”
     Ngày 11/10/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước” (Dự án) do TS. Trần Thị Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm Chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.
TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi họp nghiệm thu
 
     Tại buổi nghiệm thu, TS. Ngô Sỹ Trung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án. Theo đó, đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nước là một bộ phận nhân lực quan trọng của một quốc gia. Những kết quả hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ này tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội. Hoạt động quản lý, thực thi công vụ và cung ứng dịch vụ công của đội ngũ công chức góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói, chất lượng bồi dưỡng công chức là nhân tố đóng vai trò quan trọng cho hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang tiến hành cải cách hành chính nhà nước. Năng lực của công chức là vấn đề luôn được các cấp chính quyền quan tâm ngay từ khi tuyển dụng, luôn luôn quan tâm đến bồi dưỡng họ trong suốt quá trình thực thi công vụ nhằm thực hiện được hiệu quả công việc. Chất lượng bồi dưỡng công chức luôn đóng vai trò quan trọng để mỗi công chức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mỗi vị trí việc làm của mình. Tuy nhiên, vấn đề bồi dưỡng công chức tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, trong cải cách hành chính nhà nước, do vậy làm cho hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các cơ quan hành chính nhà nước chưa cao. Để làm rõ mức độ chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước hiện nay cần tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá công tác này một cách có bài bản. Chính vì thế, Dự án “Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, có giá trị khoa học giúp cho nhà quản lý các cấp thấy rõ thực trạng chất lượng bồi dưỡng công chức hiện nay ở nước ta và đề xuất các giải pháp thực hiện chúng.
TS. Ngô Sỹ Trung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án
 
     Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng đây là  Dự án có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp được một số vấn đề liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, đã nghiên cứu kinh nghiệm bồi dưỡng công chức của một số quốc gia trên thế giới từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu, đã hệ thống hóa phân tích, đánh giá thực trạng của văn bản pháp luật về đào tạo bồi dưỡng. Ngoài ra, báo cáo điều tra xã hội học đã phần nào nêu được thực trạng hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức. Phần đánh giá chung về thực trạng bồi dưỡng công chức đã chỉ ra 07 ưu điểm và 12 hạn chế cơ bản là phù hợp. Từ đó đề xuất các giải pháp (10 giải pháp) mang tính khả thi về nâng cao chất lượng bồi dưỡng, nhu cầu bồi dưỡng, hoàn thiện căn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới hoàn thiện các hoạt động bồi dưỡng công chức.
PGS.TS. Trần Thị Hà, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhận xét phản biện
 
     Tuy nhiên để hoàn thiện Dự án, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện như: báo cáo kết quả thực hiện Dự án chưa làm rõ cơ sở để xác định các đơn vị, các bộ ngành hay địa phương thuộc đối tượng của điều tra khảo sát; cần làm rõ đánh giá chất lượng và tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng công chức. Mặt khác, cần cập nhật hệ thống văn bản pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng, rà soát lại các phần trùng lặp; nội dung dự án cần bám vào chất lượng bồi dưỡng công chức. Ngoài ra cần chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật,...
 
     Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Tuy nhiên, để hoàn thiện Dự án TS. Nguyễn Tiến Dĩnh đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án.
 
     Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại: Khá./.
 
Nguồn: http://isos.gov.vn
 

0 lượt đọc 17/10/2018