Nghiệm thu đề tài cấp trường "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo tiêu chuẩn chức danh"

 NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH"
Chiều ngày 1/8/2018, tại phòng họp D402 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã diễn ra buổi họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của TS. Trần Thị Hạnh - Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Phát triển làm chủ nhiệm đề tài "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo tiêu chuẩn chức danh".
Bắt đầu buổi họp nghiệm thu PGS.TS Nguyễn Minh Phương đưa ra những yêu cầu về buổi nghiệm thu đối với nhóm nghiên cứu và các thành viên trong hội đồng nghiệm thu của đề tài. Thư ký TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh đọc quyết định số 1321/QĐ-ĐHNV của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc thành lập hội đồng chấm nghiệm thu đề tài cấp Trường. Hội đồng nghiệp thu gồm các ông/bà: Chủ tịch hội đồng nghiệm thu là ông PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, phản biện 1 là TS. Nguyễn Thu An - Trưởng khoa, Khoa Pháp luật hành chính, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và phản biện 2 là ThS. Trần Trung Kiên - Phó Vụ Trưởng, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ; Ủy viên là ThS. Trương Quốc Việt - Phó Trưởng khoa, Khoa Hành chính học, Trường đại học Nội vụ Hà Nội.
Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm TS. Trần Thị Hạnh nêu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài với những đóng góp mới như: Thứ nhất, trên cơ sở phân tích một cách toàn diện các quan niệm tiêu chuẩn chức danh của công chức cấp xã, đề tài xây dựng khái niệm khoa học tiêu chuẩn chức danh về công chức cấp xã; Thứ hai, Đề tài chỉ ra sự khác biệt quan trọng trong công tác ĐTBD đối với CCCX so với ĐTBD đối với cán bộ và cán bộ cấp xã trên cơ sở hệ thống hóa và phân tích các VBQPPL điều chỉnh đối với 5 chức danh công chức cấp xã, tức là không bao gồm cả chức danh là Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và Trưởng công an xã; Thứ ba, Đề tài đã phân tích, chỉ ra những hạn chế cơ bản trong hoạt động ĐTBD đối với CCCX theo tiêu chuẩn chức danh như về các VBQPPL về ĐTBD, nội dung, thời gian, đối tượng… còn nhiều bất cập; Thứ tư, Đề tài đã chỉ ra các nguyên nhân hạn chế trong công tác ĐTBD CCCX theo tiêu chuẩn chức danh; Thứ năm, đề tài đã đề xuất 06 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD CCCX theo tiêu chuẩn chức danh. Một số giải pháp có tính mới, khả thi và có giá trị ứng dụng tốt. Đồng thời cũng đưa ra 6 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo tiêu chuẩn chức danh.
TS. Trần Thị Hạnh - Chủ nhiệm đề tài, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.
Phản biện về đề tài nghiên cứu TS. Nguyễn Thu An đã chỉ ra những ưu điểm và những hạn chế của đề tài đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và cho rằng đây là đề tài có tính thực tiễn và có giá trị tham khảo trong nghiên cứu. Trong giới hạn là đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, đây là đề tài khó tuy nhiên nhóm nghiên cứu đã đạt được những kết quả nhất định. 
Nhận xét về đề tài nghiên cứu, Phản biện 2 - ThS. Trần Trung Kiến đã chỉ ra sự cần thiết, những đóng góp cơ bản của đề tài và đưa ra một số góp ý cụ thể để đề tài hoàn thiện hơn. Theo tiến sỹ, mặc dù còn một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, về cơ bản đề tài đã đáp ứng yêu cầu. Đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện. 
  Ngoài ra, Ủy viên ThS. Trương Quốc Việt và thư ký TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh cũng đưa ra những góp ý nhận xét, đánh giá về đề tài để nhóm nghiên cứu hoàn thiện, chỉnh sửa.
Kết thúc buổi họp nghiệm thu PGS.TS Nguyễn Minh Phương nhận xét, đánh giá và tổng hợp các ý kiến mà các thành viên trong hội đồng nghiệm thu góp ý về đề tài và yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện theo góp ý của hội đồng nghiệm thu. Sau đó hội đồng nghiệm thu họp và bỏ phiếu đánh giá kết quả đề tài, kết quả đề tài đạt loại "Khá".
Buổi họp nghiệm thu kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.
Tin, ảnh: Xuân Diện
 
 

0 lượt đọc 04/08/2018