Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp trường "Nghiên cứu mô hình tổ chức, hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội"

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
“NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI”
     Sáng ngày 9/8/2017, tại phòng họp D402 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu mô hình tổ chức, hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do ThS Nguyễn Thị Hoa làm chủ nhiệm đề tài.
   Toàn cảnh buổi nghiệm thu
    Hội đồng nghiệm thu gồm 5 thành viên do PGS.TS Nguyễn Bá Chiến – Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Chủ tịch hội đồng,  TS. Đặng Thành Lề - Phó Viện trưởng phụ trách Học viện Hành chính – Phản biện 1, ThS. Nguyễn Huyền Hạnh – Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tiền lương và chế độ, chính sách – Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Phản biện 2, ThS. Phạm Ngọc Trụ - Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ - Ủy viên, TS. Đoàn Thị Hòa – Trường phòng Quản lý khoa học và Sau đại học – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Thư ký hội đồng.
     Mở đầu buổi nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến nêu ra những yêu cầu cần báo cáo của nhóm nghiên cứu và các yêu cầu đối với các thành viên trong hội đồng. TS. Nguyễn Thị Hòa đọc quyết định nghiệm thu đề tài.
ThS. Nguyễn Thị Hoa báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài
     Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Thị Hoa thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Xuất phát từ vai trò, vị trí của một viện nghiên cứu của một trường đại học, xuất phát từ những hạn chế thực tế hiện nay trong mô hình tổ chức, hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đồng thời với mong muốn xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển trở thành viện nghiên cứu có uy tín, phát huy hết thế mạnh của một viện nghiên cứu trong một trường đại học, góp phần thúc đẩy nâng cao khả năng nghiên cứu, học tập của cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên trong nhà trường. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu về “Mô hình tổ chức, hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” từ năm 2012 đến năm 2016 từ đó tìm ra những thực trạng trong mô hình tổ chức, hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển hiện nay và đưa ra những giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển trong những giai đoạn tới.
     Bố cục đề tài gồm 3 chương, trong đó: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về mô hình tổ chức, hoạt động của Viện Nghiên cứu trực thuộc trường Đại học. Nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu về một số khái niệm, sự cần thiết và những yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức, hoạt động, đặc điểm mô hình tổ chức, hoạt động của Viện nghiên cứu thuộc trường đại học; từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với việc nghiên cứu mô hình tổ chức, hoạt động của Viện nghiên cứu thuộc trường đại học. Chương 2 nói về thực trạng mô hình tổ chức, hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội gồm: cơ sở vật chất; cơ cấu tổ chức của viện hiện nay, các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và các hoạt động khác của viện; những hạn chế, cơ hội và thách thức của Viện hiện nay. Chương 3 nhóm tác giả đưa ra quan điểm, phương hướng hoàn thiện và đề xuất các giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
    Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong hội đồng đều cho rằng đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tế cao có thể ứng dụng và triển khai vào thực tế. Đề tài đã hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến cơ cấu, tổ chức, đặc điểm, hạn chế, cơ hội và thách thức của viện nghiên cứu thuộc các trường đại học; phân tích được thực trạng hiện nay của Viện Nghiên cứu và Phát triển và đề xuất được các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động của Viện.
ThS. Nguyễn Huyền Hạnh - Phản biện 2 - Nhận xét phản biện tại buổi nghiệm thu
     Bên cạnh những kết quả đạt được của đề tài, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế của đề tài để nhóm tác giả bổ sung, chỉnh sửa. Vai trò trong tổ chức, hoạt động, tư duy quản trị của người đứng đầu; đề xuất số lượng cán bộ, viên chức thuộc viện và các tiêu chí về trình độ; đề xuất về cơ cấu tổ chức, số lượng các phòng ban chuyên môn, các phòng hỗ trợ, sự kết hợp giữa các phòng ban trong Viện và nhà trường; bổ xung thêm định hướng, mục tiêu cho Viện trong từng giai đoạn như đến năm 2020, đến năm 2025 hay đến năm 2030 và lộ trình phát triển của Viện như thế nào từ đó xây dựng được bộ máy, cơ chế hoạt động hay sự tạo điều kiện, hỗ trợ từ phía nhà trường đối với Viện. Xây dựng viện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đáp ứng nhu cầu của nhà trường, xã hội và vươn tầm ra khỏi quy mô của một viện trực thuộc một cơ sở giáo dục đại học. 
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Chủ tịch hội đồng
đánh giá tổng kết và kết luận buổi nghiệm thu đề tài.
     Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua và bỏ phiếu đánh giá: Đề tài đạt loại Xuất sắc.
Tin, ảnh: Xuân Diện
0 lượt đọc 11/08/2017