Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”
     Ngày 03/8/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” (Đề tài) do Ths. Trương Cộng Hòa, Giám đốc cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm.

     Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do  PGS. TS Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.
PGS. TS Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu
     Tại buổi nghiệm thu, ThS. Trương Cộng Hòa đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, tính cấp thiết của Đề tài xuất phát từ vai trò của con người trong các tổ chức nói chung và con người trong các cơ quan nhà nước nói riêng. Vì vậy nâng cao năng lực cán bộ, công chức các cấp luôn là mối quan tâm hàng đầu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất vừa là mục tiêu, vừa là nội dung của công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức cấp xã còn có vai trò đặc biệt quan trọng vì họ là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bởi vậy, việc lựa chọn Đề tài “Các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Ths. Trương Cộng Hòa trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài
 
     Về mặt kết cấu, ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài được kết cấu theo 3 chương, trong đó: Chương 1, Trình bày cơ sở lý luận về năng lực của cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, Nhóm nghiên cứu đã làm rõ một số khái niệm cơ bản; phân loại cán bộ cấp xã; đặc điểm, vị trí, vai trò của công chức cấp xã; cơ sở lý luận về năng lực cán bộ, công chức cấp xã. Chương 2, khái quát về đội ngũ và năng lực của cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương này, Nhóm nghiên cứu đã nêu lên thực trạng năng lực cán bộ, công chức cấp xã khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và xác định nguyên nhân của những hạn chế đó. Chương 3, trên cơ sở lý luận và thực trạng trình bày ở hai chương trước, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
PGS. TS  Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ phát biểu nhận xét Đề tài
     Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về năng lực của cán bộ, công chức cấp xã. Đặc biệt, Đề tài đã làm rõ được năng lực của cán bộ, công chức cấp xã. Đây là cơ sở lý luận quan trọng để nghiên cứu thực trạng năng lực của cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài đã mô tả được thực trạng về năng lực cán bộ công chức cấp xã các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên 7 khía cạnh: Số lượng, cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ kiến thức, các kỹ năng thực thi công vụ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thái độ ý thức trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, Đề tài cũng phân tích được thực trạng các yếu tố tác động đến năng lực của cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn nghiên cứu. Từ đó, chỉ ra mặt được và mặt chưa được về năng lực cán bộ, công chức và nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó. Ngoài ra, trên cơ sở lý luận ở chương 1 và thực trạng ở chương 2, Đề tài đã đề ra 4 nhóm giải pháp và 2 nhóm kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cán bộ công chức cấp xã vùng Đồng bằng sông Cửu Long các giải pháp này khá đồng bộ và có tính khả thi cao.
PGS. TS  Vũ Duy Yên, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ phát biểu nhận xét Đề tài
     Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa. Chủ nhiệm Đề tài cần rà soát lại những phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài và làm rõ hơn mục đích và cách thức sử dụng. Đặc biệt đối với phương pháp điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi, cần phải mô tả rõ phát phiếu cho đối tượng nào, số lượng phiếu và xử lý như thế nào. Đồng thời, phải có bảng hỏi ở phần phụ lục; tên chương 1 ở phần kết cấu đề tài chưa trùng khớp với chương 1. Ngoài ra, cần liệt kê hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của cán bộ công chức cấp xã. Từ đó đánh giá ưu điểm, tồn tại của hệ thống chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; cần xác định rõ đối tượng nghiên cứu ở đây là cán bộ, công chức cấp xã hay bao gồm cả người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố; chương 2 nên cấu trúc lại vì tiêu chí đánh giá ở chương 1 và thực trạng ở chương 2 chưa trùng khớp với nhau; phần thực trạng các yếu tố ảnh hưởng trùng lắp với nguyên nhân; chương 3 từ thực trạng ở chương 2 theo đó, cần đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định nào cho phù hợp, để công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng mang lại hiệu quả cao hơn so với hiện nay. Nhóm giải pháp thể chế các quy định về chế độ, chính sách phải được ưu tiên hàng đầu và từng nhóm giải pháp phải được áp dụng riêng cho từng đối tượng phù hợp...
Quang cảnh buổi nghiệm thu
     Phát biểu kết luận, PGS. TS Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng đây là Đề tài cần thiết, có ý nghĩa lý luận sâu sắc. Các phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng là phù hợp; hoàn thành được mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện kết quả nghiên cứu của Đề tài.
     Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại khá./.
Nguồn:http://isos.gov.vn

0 lượt đọc 11/08/2017