Chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức thống kê - văn phòng UBND xã, phường, thị trấn

1. Mục tiêu

            Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho công chức đang làm công tác Thống kê - Văn phòng xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và cải cách hành chính.

            Mục tiêu cụ thể:

            - Bồi dưỡng kiến thức về quản trị văn phòng và văn hóa công sở UBND cấp xã và tương đương;

            - Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính;

            - Nghiệp vụ thống kê, xây dựng báo cáo thống kê;

            - Nghiệp vụ lưu trữ văn bản, hồ sơ công việc UBND cấp xã và tương đương.

 

            2. Khung chương trình dự kiến

 

TT

Khung chương trình

Thời gian

I

Nghiệp vụ lưu trữ

 

 

Chuyên đề 1: Tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ và phông lưu trữ.

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Xác định giá trị tài liệu lưu trữ.

2 buổi

 

Chuyên đề 3: Tổ chức lưu trữ tài liệu và thống kê tài liệu lưu trữ.

2 buổi

II

Quản trị văn phòng và văn hóa công sở

 

 

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về văn phòng và quản trị văn phòng UBND cấp xã, phường, thị trấn.

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động quản trị văn phòng của UBND cấp xã, phường, thị trấn.

2 buổi

 

Chuyên đề 3: Những vấn đề cơ bản về văn hóa công sở.

2 buổi

III

Nghiệp vụ thống kê

 

 

Chuyên đề 1: Nhiệm vụ thống kê và phương pháp thống kê.

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Nội dung báo cáo thống kê của UBND xã, phường, thị trấn.

2 buổi

 

Chuyên đề 3: Hướng dẫn thực hành một số bẳng biểu thống kê

2 buổi

IV

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

 

 

Chuyên đề 1: Thể thức trình bày văn bản hành chính, bản sao và thể thức của bản sao.

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước ở cấp UBND xã và tương đương.

2 buổi

 

Chuyên đề 3: Phương pháp soạn thảo một số văn bản của UBND xã và tương đương.

2 buổi

V

Viết bài thu hoạch cuối khóa

1 buổi

 

Căn cứ vào nhu cầu cụ thể của từng đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng của Quý cơ quan, Viện Nghiên cứu và Phát triển sẽ thiết kế khung chương trình cụ thể theo yêu cầu.

 

            3. Phương pháp giảng dạy

            - Sử dụng phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

            - Kết hợp giữa trang bị kiến thức, kỹ năng và trao đổi, thảo luận nhóm cho mỗi chuyên đề, có đúc rút bài học kinh nghiệm.

            - Phát huy tính tự chủ của học viên trong quá trình học tập, thảo luận nhóm.

 

            4. Giảng viên

            - Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, giảng viên của Viện Nghiên cứu và Phát triển (INRAD) - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

            - Giảng viên là cán bộ, công chức lãnh đạo của Bộ Nội vụ có nhiều kinh nghiệm quản lý thực tiễn trong lĩnh vực Nội vụ.

            - Giảng viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, lãnh đạo quản lý của các bộ, ngành được Viện Nghiên cứu và Phát triển mời giảng dạy.

 

            5. Kinh phí: Liên hệ

Dành cho chức danh công chức Thống kê - Văn phòng cấp UBND xã, phường, thị trấn.
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo
Điện thoại: 0243 758 5067

Download tài liệu tham khảo tại đây