Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

1. Mục tiêu

            Cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính và thực thi công vụ.

            Mục tiêu cụ thể:

            - Trang bị, cập nhật cho công chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về quản lý, lãnh đạo.

            - Đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng quản lý, lãnh đạo thiết yếu gắn với chức danh, vị trí việc làm.

            - Góp phần xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của lãnh đạo cấp phòng.

 

            2. Khung chương trình dự kiến

 

TT

Khung chương trình

Thời gian

I

Phần I: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo

 

 

Chuyên đề 1: Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng.

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong thực thi công vụ.

2 buổi

 

Chuyên đề 3: Lãnh đạo

2 buổi

 

Chuyên đề 4: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch.

2 buổi

 

Chuyên đề 5: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng

2 buổi

 

Chuyên đề 6: Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự.

2 buổi

II

Kiến thức và kỹ năng quản lý theo lĩnh vực

 

1

Lĩnh vực nội chính

 

 

Chuyên đề 1: Phân tích và phát triển tổ chức.

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng.

2 buổi

2

Lĩnh vực kinh tế - tài chính

 

 

Chuyên đề 1: Mô hình, công cụ và kỹ năng trong phân tích dự báo kinh tế - tài chính.

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Quản lý thương mại, du lịch và dịch vụ.

2 buổi

 

Chuyên đề 3: Phân cấp quản lý trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.

2 buổi

3

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

Chuyên đề 1: Quản lý cung ứng dịch vụ công về văn hóa - xã hội

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Quản lý và bảo tồn văn hóa, di tích.

2 buổi

 

Chuyên đề 3: An sinh xã hội và phát triển bền vững.

2 buổi

 

Chuyên đề 4: Phân cấp quản lý trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

2 buổi

III

Đi thực tế và viết bài thu hoạch cuối khóa

 

 

Đi thực tế

2-3 ngày

 

Viết bài thu hoạch cuối khóa

1 buổi

Căn cứ vào nhu cầu cụ thể của từng đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng của Quý cơ quan, Viện Nghiên cứu và Phát triển sẽ thiết kế khung chương trình cụ thể theo yêu cầu.

 

            3. Phương pháp giảng dạy

            - Sử dụng phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

            - Kết hợp giữa trang bị kiến thức, kỹ năng và trao đổi, thảo luận nhóm cho mỗi chuyên đề, có đúc rút bài học kinh nghiệm.

            - Phát huy tính tự chủ của học viên trong quá trình học tập, thảo luận nhóm.

 

           4. Giảng viên

            - Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, giảng viên của Viện Nghiên cứu và Phát triển (INRAD) - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

            - Giảng viên là cán bộ, công chức lãnh đạo của Bộ Nội vụ có nhiều kinh nghiệm quản lý thực tiễn trong lĩnh vực Nội vụ.

            - Giảng viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, lãnh đạo quản lý của các bộ, ngành được Viện Nghiên cứu và Phát triển mời giảng dạy.

 

            5. Kinh phí: Liên hệ

Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo
ThS. Vi Tiến Cường
Điện thoại: 04.3 758 5067/212     Di động: 0919428866    
Email: cuongvt@inrad.vn   
Chưa có nội dung...