Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

 

1. Mục tiêu của chương trình

            Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp Vụ và tương đương.

            Mục tiêu cụ thể:

            - Về kiến thức: Cập nhật, nâng cao kiến thức về lãnh đạo, quản lý hiện đại theo hướng xử lý có hiệu quả những vấn đề thực tiễn cho lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương; có khả năng định hướng và tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện công việc của tổ chức.

            - Về kỹ năng: Bồi dưỡng, phát huy những kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu, hoạch định chính sách và tổ chức thực thi các chính sách thuộc lĩnh vực Vụ mình phụ trách.

            - Về thái độ, hành vi: Phát triển bản lĩnh chính trị, phẩm chất và thái độ, hành vi của người lãnh đạo để có thể huy động được sức mạnh của công chức dưới quyền và mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

            2. Khung chương trình dự kiến

 

 

TT

Khung chương trình

Thời gian

I

Kiến thức quản lý chung

 

 

Chuyên đề 1: Vai trò của lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trong cải cách hành chính ở các bộ, ngành.

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Phẩm chất và phong cách lãnh đạo của lãnh đạo cấp Vụ và tương đương.

2 buổi

 

Chuyên đề 3: Phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2 buổi

 

Chuyên đề 4: Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

2 buổi

II

Kỹ năng tham mưu và quản lý điều hành

 

 

Chuyên đề 1: Kỹ năng tư duy chiến lược.

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Kỹ năng tham mưu, hoạch định chính sách ngành, lĩnh vực.

2 buổi

 

Chuyên đề 3: Kỹ năng xây dựng, thẩm định và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành.

2 buổi

 

Chuyên đề 4: Kỹ năng ra quyết định của lãnh đạo cấp Vụ và tương đương.

2 buổi

 

Chuyên đề 5: Kỹ năng quản lý công việc theo kết quả.

2 buổi

 

Chuyên đề 6: Kỹ năng quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

2 buổi

III

Đi thực tế và viết đề án cuối khóa

 

 

Đi thực tế

2-3 ngày

 

Viết đề án cuối khóa

2 ngày

Căn cứ vào nhu cầu cụ thể của từng đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng của Quý cơ quan, Viện Nghiên cứu và Phát triển sẽ thiết kế khung chương trình cụ thể theo yêu cầu.

            3. Phương pháp giảng dạy

 

            - Sử dụng phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

            - Kết hợp giữa trang bị kiến thức, kỹ năng và trao đổi, thảo luận nhóm cho mỗi chuyên đề, có đúc rút bài học kinh nghiệm.

            - Phát huy tính tự chủ của học viên trong quá trình học tập, thảo luận nhóm.

            4. Giảng viên

 

            - Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, giảng viên của Viện Nghiên cứu và Phát triển (INRAD) - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

            - Giảng viên là cán bộ, công chức lãnh đạo của Bộ Nội vụ có nhiều kinh nghiệm quản lý thực tiễn trong lĩnh vực Nội vụ.

            - Giảng viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, lãnh đạo quản lý của các bộ, ngành được Viện Nghiên cứu và Phát triển mời giảng dạy.

 

            5. Kinh phí:  Liên hệ

Chưa có nội dung...
Chưa có nội dung...
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo
Điện thoại: 0243 758 5067