Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương

 

1. Mục tiêu

            Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp Sở và tương đương.

            Mục tiêu cụ thể:

            - Về kiến thức: Bổ sung, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về lãnh đạo để hoàn thành tốt chức trách lãnh đạo cấp Sở và tương đương.

            - Về kỹ năng: Trang bị các kỹ năng cơ bản cần có cho đội ngũ lãnh đạo cấp Sở và tương đương; sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo.

            - Về thái độ, hành vi: Nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp Sở và vai trò của lãnh đạo cấp Sở trong bộ máy quản lý hành chính nhà nước, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.

            2. Khung chương trình dự kiến

 

 

TT

Khung chương trình

Thời gian

I

Kiến thức quản lý chung

 

 

Chuyên đề 1: Tổng quan về chính quyền cấp tỉnh và phân cấp giữa Trung ương - Chính quyền cấp tỉnh.

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Chức trách nhiệm vụ của lãnh đạo cấp Sở và tương đương

2 buổi

 

Chuyên đề 3: Xây dựng và phát triển phong cách lãnh đạo

2 buổi

 

Chuyên đề 4: Tổng quan cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay

2 buổi

II

Kỹ năng tham mưu và quản lý điều hành

 

 

Chuyên đề 1: Kỹ năng tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách công đối với lãnh đạo cấp Sở và tương đương.

2 buổi

 

Chuyên đề 2: Kỹ năng sử dụng hiệu quả công cụ kế hoạch trong quản lý.

2 buổi

 

Chuyên đề 3: Kỹ năng quản lý và phát triển nguồn nhân lực của ngành ở địa phương.

2 buổi

 

Chuyên đề 4: Kỹ năng quản lý sự thay đổi trong tổ chức

2 buổi

 

Chuyên đề 5: Kỹ năng tổ chức hoạt động phối hợp hiệu quả trong cơ quan hành chính cấp Sở và tương đương.

2 buổi

 

Chuyên đề 6: Kỹ năng đối thoại, trả lời chất vấn, tiếp dân và quan hệ với truyền thông của lãnh đạo cấp Sở và tương đương.

2 buổi

III

Đi thực tế và viết đề án cuối khóa

 

 

Đi thực tế

2-3 ngày

 

Viết đề án cuối khóa

2 ngày

Căn cứ vào nhu cầu cụ thể của từng đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng của Quý cơ quan, Viện Nghiên cứu và Phát triển sẽ thiết kế khung chương trình cụ thể theo yêu cầu.

            3. Phương pháp giảng dạy

 

            - Sử dụng phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

            - Kết hợp giữa trang bị kiến thức, kỹ năng và trao đổi, thảo luận nhóm cho mỗi chuyên đề, có đúc rút bài học kinh nghiệm.

            - Phát huy tính tự chủ của học viên trong quá trình học tập, thảo luận nhóm.

            4. Giảng viên

 

            - Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, giảng viên của Viện Nghiên cứu và Phát triển (INRAD) - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

            - Giảng viên là cán bộ, công chức lãnh đạo của Bộ Nội vụ có nhiều kinh nghiệm quản lý thực tiễn trong lĩnh vực Nội vụ.

            - Giảng viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, lãnh đạo quản lý của các bộ, ngành được Viện Nghiên cứu và Phát triển mời giảng dạy.

 

            5. Kinh phí:

Lãnh đạo cấp sở và tương đương
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo
Điện thoại: 0243 758 5067
 
Chưa có nội dung...