Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo khung chương trình của Bộ Nội vụ

CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12;

2. Luật viên chức số 58/2010/QH12;

3. Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

4. Quyết định số 162/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

5. Thông tư số 07/2006/TT-BNV ngày 01/12/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

6. Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

7. Quyết định số 1758/QĐ-BNV ngày 05/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011 - 2020;

8. Quyết định số 39/QĐ-BNV ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở và tương đương;

9. Quyết định số 1045/QĐ-BNV ngày 18/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương;

10. Quyết định số 685/QĐ-BNV ngày 03/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ và tương đương;

11. Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính của Bộ Nội vụ ban hành năm 2013;

12. Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về chương trình bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên;

13. Quyết định số 2367/QĐ-BNV ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về chương trình bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính;

14. Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, tháng 12/2013;

và các văn bản khác quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện hành./.

Chưa có nội dung...
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo
Điện thoại: 04.3 758 5067  

Download tài liệu tham khảo tại đây