Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ...Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Quốc gia LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU KHOA... Nghiệm thu Dự án: “Điều tra cơ bản... Tọa đàm “Thực trạng và đề xuất giải... Hội thảo: Quan điểm và giải pháp...