Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại... Hội nghị điển hình tiên tiến -... Hội thảo khoa học: Định hướng xây... NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ DỰ ÁN ĐIỀU TRA... Tọa đàm Nghiệm thu đề tài cấp nhà nước Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ...Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Quốc gia