Tọa đàm “Thực trạng và đề xuất giải... Hội thảo: Quan điểm và giải pháp... Hội thảo quản lý nhà nước đối với... Hội thảo quản lý nhà nước đối với...