Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp trường...  Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát... Hội thảo quản lý nhà nước đối với... Hội thảo quản lý nhà nước đối với...