Công bố quyết định chuyển đổi vị trí... Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp trường...  Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát... Hội thảo quản lý nhà nước đối với... Hội thảo quản lý nhà nước đối với...